Wat is MEFISTO ?

MEFISTO (Modelling and Evaluating Flanders' FIscal and Social Tomorrow) is een instrument voor ex ante beleidsevaluatie bedoeld voor onderzoekers, beleidsmakers , organisaties van het maatschappelijk middenveld en andere stakeholders die geïnteresseerd zijn in de invloed van het beleid op de herverdeling van inkomen en op het overheidsbudget in Vlaanderen.

Met ex ante wordt bedoeld dat de gevolgen van het voorgestelde beleid geëvalueerd kunnen worden vóór een eventuele implementatie ervan. Een beleidsmaker die , bij wijze van voorbeeld, overweegt een verlaging van het hoogste marginale belastingtarief door te voeren, kan MEFISTO gebruiken om de gevolgen van een dergelijk beleid op ongelijkheid , armoede en de overheidsbegroting op voorhand te simuleren. MEFISTO doet dat voor de federale en de Vlaamse beleidscompetenties .

MEFISTO is een microsimulatiemodel dat beleidshervormingen simuleert voor een representatieve populatie van individuele economische agenten. MEFISTO gebruikt de European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) gegevens, de vooraanstaande Europese huishoudenquête voor ongelijkheid en armoede-analyse waarin gegevens over Vlaanderen en België omvat zijn.

De onderliggende berekeningen worden uitgevoerd door EUROMOD, het microsimulatiemodel voor de EU, die wordt ontwikkeld en beheerd door ISER aan de universiteit van Essex. MEFISTO past de feitelijke Belgische en Vlaamse beleidsregels toe op elke fiscale eenheid (persoon, gezin of huishouden) van de input dataset en simuleert de te betalen belastingen en de te ontvangen uitkeringen. Het model berekent vervolgens het netto beschikbaar inkomen per huishouden door het aftrekken van belastingen en het toevoegen van voordelen aan het brutoloon. Het berekende beschikbare inkomen wordt vervolgens herschaald per huishouden door de standaard equivalentieschaal van de OESO om rekening te houden verschillen in gezinsgrootte en samenstelling .