Papers  Andere Publicaties

Andere publicaties

2015

Flemosi Flash: Koopkrachtverhogende maatregelen 2015 - FLEMOSI-team

Abstract
In 2015 voerde Michel I twee maatregelen in die tot doel hebben de koopkracht van werkenden te verhogen. Het ging om de verhoging van de forfaitaire beroepskostenaftrek en de verhoging van de sociale en fiscale werkbonus. Deze Flemosi Flash legt uit hoe de verhoging van de koopkracht verdeeld is over de bevolking. De kostenforfait voorziet grosso modo in een even groot voordeel per werknemer. De op lage lonen gerichte werkbonus zorgt ervoor dat de laagste arbeidsinkomens een bijkomende koopkrachtverhoging ontvangen.

2013

Flemosi Flash: MR-voorstel voor nieuwe tarieven in de personenbelasting doorgerekend - FLEMOSI-team

Abstract
De Franstalige liberalen van MR hebben een gedetailleerd voorstel voor aanpassingen in de personenbelasting gelanceerd. Dit voorstel is het onderwerp van deze derde Flemosi-Flash. We gebruiken het online model MEFISTO om een eerste inschatting te maken van winnaars en verliezers van de voorgestelde hervorming, en van de budgettaire effecten. MEFISTO houdt geen rekening met wat economen ‘gedragsaanpassingen’ noemen (bvb. dat er meer mensen aan de slag zouden gaan), noch met macro-economische effecten in de rest van de economie. Dat is een bewuste vereenvoudiging in dit online model. Zowel micro-economische gedragsmodellen, als macro-modellen vragen zoveel expertise dat ze ongeschikt zijn voor gestandardiseerde online toepassingen. Bovendien laten macromodellen meestal geen of slechts een heel beperkt beeld zien van de verdelingseffecten. Net daarin ligt de toegevoegde waarde van MEFISTO.

Flemosi Flash: Kinderbsijslagen - FLEMOSI-team

Abstract
Door de zesde staatshervorming worden de gemeenschappen bevoegd voor de kinderbijslag. Deze overdracht biedt mogelijkheden voor een hervorming van het huidige stelsel. Deze Flash illustreert hoe het online simulatiemodel MEFISTO kan dienen als instrument om de voorgestelde hervormingen te analyseren en te fine-tunen, zowel op het vlak van de begrotinh als op het vlak van verdeling.

Flemosi Flash: N-VA voorstel belastinghervorming berekend - FLEMOSI-team

Abstract
In de aanloop naar haar partijcongres eind januari 2014 en de daaropvolgende verkiezingen, lanceert de N-VA een voorstel om, in een eerste fase, de belastingschijf van 45% in de personenbelasting terug te brengen tot 40%. In een tweede fase wordt de grens om in de hoogste belastingschijf van 50% te vallen, opgetrokken tot belastbare inkomens boven 50 000 euro. Het door ons ontwikkelde online simulatiemodel MEFISTO is hét instrument om de effecten van dit voorstel snel in kaart te brengen. De voorgestelde hervorming van de personenbelasting in Vlaanderen, heeft in de eerste fase een geschatte kostprijs van 812 miljoen euro, in de tweede fase loopt dit op tot 1,15 miljard euro. Het zijn in de eerste plaats de ‘rijkere’ Vlaamse gezinnen die genieten van deze lastenverlaging.

2012

Workshop Berekend Vlaanderen (19 december 2011): Een Regionaal Algemeen Evenwichtsmodel voor Vlaanderen: Eerste Resultaten - Vandyck, Van Regemorter

Abstract
Om de weerslag van een economische schok in de volledige economie te analyseren komt een algemeen evenwichtsmodel goed van pas. Een dergelijk geaggregeerd model houdt rekening met de reactie van zowel gezinnen als bedrijven op een gewijzigd overheidsbeleid. Tevens zijn de verschillende sectoren met elkaar verbonden omdat ze van elkaar kopen en aan elkaar verkopen. We presenteren de werking en logica van een regionaal algemeen evenwichtsmodel voor Vlaanderen. Aanvullend presenteren we de eerste, louter illustratieve resultaten van een Vlaamse milieubelasting.

Workshop Berekend Vlaanderen (19 december 2011): Simulatie van huursubsidies voor gezinnen in Vlaanderen - Verbist, Vanhille

Abstract
Huisvestingsbeleid, zowel in de vorm van uitkeringen als van sociale woningen, kan een aanzienlijke impact hebben op de inkomenspositie van huishoudens. Om de effectiviteit van het beleid in België te evalueren maken we gebruik van een microsimulatiemodel. We vergelijken eerst het herverdelende patroon en het effect op de armoede van sociale woningen als voordeel in natura met die van huisvestingstoelagen in de vorm van contant geld. Hiertoe schatten we de huurwaarde van de sociale huisvesting door middel van een aanpak gebaseerd op opportuniteitskosten aan de hand van een regressie (zie Frick en Grabka, 2003). Vervolgens evalueren we het beleidsalternatief aan de hand van een microsimulatiemodel. We beschouwen twee inkomensafhankelijke huursubsidies, die veel omvangrijker zijn dan de huidige huurderstoelagen. Wij beoordelen de impact op de armoede en de verdelingseffecten, en onderzoeken hoe de structuur van de bevolking (en vooral de verdeling van de huisvestingsstatus) de resultaten beïnvloedt. Om de alternatieve huursubsidies budgetneutraal te maken veranderen we de fiscale behandeling van huiseigenaren door de belastingvermindering voor hypothecaire interestbetalingen te verminderen.

Workshop Berekend Vlaanderen (19 december 2011): Inleidende presentatie - Decoster

Abstract
Inleidende presentatie bij de Workshop Berekend Vlaanderen op 19 december 2011.

Workshop Berekend Vlaanderen (19 december 2011): Generatierekeningen - Decoster, Flawinne, Vanleenhove

Abstract
Deze paper gebruikt generatierekeningen als instrument om de budgettaire duurzaamheid van de Belgische openbare financiën op lange termijn te analyseren. Leeftijdsprofielen van gedetailleerde belasting- en uitgavencategorieën worden afgeleid uit microgegevens en microsimulatiemodellen, en worden gekoppeld aan een demografische projectie op lange termijn. We beoordelen de houdbaarheid van het huidige fiscale en budgettaire beleid voor basisjaar 2010 en simuleren counterfactuals om de belangrijkste factoren van het gebrek aan duurzaamheid op lange termijn vast te stellen. De oefening met generatierekeningen toont aan dat de budgettaire situatie in België onhoudbaar is op lange termijn. In tegenstelling tot wat vaak naar voren wordt gebracht in het publieke debat, speelt het huidige niveau van expliciete schuld een beperkte rol in het verklaren van dit probleem. De vergrijzing van de bevolking en de daarmee samenhangende toename van de leeftijdsgebonden uitgaven zijn de belangrijkste oorzaken van het budgettaire onevenwicht op lange termijn en van de hoge impliciete schuld. We analyseren de generatie-effecten van verschillende budgettaire instrumenten en uitgavenverminderingen om terug te keren naar een duurzame situatie, en ontrafelen de generatierekeningen voor de drie gewesten afzonderlijk. Hoewel het budgettaire onevenwichtig het grootst is in Wallonië als gevolg van een lagere participatiegraad en een hogere werkloosheid, hebben de verwachte demografische ontwikkelingen, meer specifiek de vergrijzing van de bevolking, grotere budgettaire gevolgen in Vlaanderen.

Workshop Berekend Vlaanderen (19 december 2011): Een blik op onze huishoudens in de toekomst - Schockaert, Deboosere

Abstract
The paper presents the first results of a Household Projection for Flanders (2006-2031) based on the Lipro Projection Method, using linked Census and Micro Census data (2001, 2006) and information from the National Register. The population trends show a steep increase in the number of singles and unmarried couples while the number of married couples, especially with children, display a net decline. Consequently, the number of children of unmarried couples increase to the detriment of those of married couples. We make a detailed analysis of this evolution by looking at the age and sex composition of singles, single-parents and unmarried couples, their proportion in the total population and the events leading to these “stock-changes”. When looking at children’s household position, we find that. We isolate children’s household transformations by age (0-4, 5-9, 10-14 years old), and analyse the contribution to this evolution of births versus family recompositions.

Workshop Berekend Vlaanderen (19 december 2011): ACCRUED PENSION RIGHTS IN BELGIUM: MICRO-SIMULATION OF REFORMS - Jousten, Perelman, Sigismondi, Tarantchenko

Abstract
We simulate different reform scenarios of the Belgian pension system using a micro- simulation approach. Using a rich administrative dataset with extensive information on individual earnings histories, we evaluate the impact of the various reform scenarios for the individuals as well as the aggregate impact on the system finances. To evaluate the impact, we rely on indicators based on the notion of accrued to date pension rights, i.e. the system closure costs if it were shut down today and all accrued rights to date under current legislation were honored. We show that the impact of reforms heavily depends on the specific parameterization, and that provisions in the pension scheme render partial reforms rather powerless.

2011

Persbericht 'Berekend Vlaanderen': samenvatting seminarie werkjaar 2 (19 december 2011) - FLEMOSI-team

Abstract
Deze tweede workshop bracht verslag uit over de onderzoeksactiviteiten binnen het door IWT- Vlaanderen gefinancierde project FLEMOSI (wat staat voor ‘FLEmish MOdels of SImulation’)

Samenvatting 'Berekend Vlaanderen' seminarie werkjaar 2 (19 december 2011) - Flemosi Team

Abstract
Deze tweede workshop bracht verslag uit over de onderzoeksactiviteiten binnen het SBO-project “FLEMOSI: A tool for ex ante evaluation of socio-economic policies in Flanders”, gefinancierd door IWT Vlaanderen.

Workshop Berekend Vlaanderen (21 januari 2011): Kinderzorgtijd - Verbist

Abstract
Presentatie van DP7 door Gerlinde Verbist.

Workshop Berekend Vlaanderen (21 januari 2011): Introductie - Decoster

Abstract
Introductie bij de workshop Berekend Vlaanderen door prof. André Decoster.

Workshop Berekend Vlaanderen (21 januari 2011): Leefloon - Schokkaert

Abstract
Presentatie van DP6 door Erik Schokkaert.

Workshop Berekend Vlaanderen (21 januari 2011): Jobkorting - Decoster

Abstract
Presentatie van DP5 door André Decoster.

Workshop Berekend Vlaanderen (21 januari 2011): Demonstratie van het MEFISTO model - Decancq

Abstract
Demonstratie van het MEFISTO-model door Koen Decancq. Let wel: de simulaties werden live uitgevoerd en zijn dus niet te zien in deze slides.

Press release FLEMOSI Berekend Vlaanderen (21 januari 2011) - FLEMOSI-team

Abstract
Het FLEMOSI-team ontwikkelde een eerste prototype van het MEFISTO-rekenmodel, dat op 21 januari wordt voorgesteld op de workshop FLEMOSI: Berekend Vlaanderen. Daarnaast publiceerden onderzoekers van FLEMOSI-team 3 papers voor deze workshop. De papers behandelen de effectiviteit van de Jobkorting, de non take-up van het Leefloon en de invoering van een zorgtijduitkering.